تجهیزات آزمون های حیوانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

      
 
        
 
ماز صلیبی مرتفع
  ابزار ارزیابی رفتارهای شبه اضطرابی  

 
        دستگاه  ثبت سيگنالهاي عصبي    
      
  

 
 
دستگاه ترجیج مکانی
برای بررسی اثرات پاداشی داروها
  

 

            

         دستگاه ثبت پتانسیل زمینه
 

 
 
 
                دستگاه شاتل باکس 
برای بررسی حافظه احترازی
 
                                      
 

دستگاه روتارود
جهت بررسی وضعیت عضلات اسکلتی
و مرکز کنترلی حرکت

 

        

         دستگاه ثبت پتانسیل زمینه

 

ویبراتوم
 

استرئو تا کس

          

         دستگاه تست شنای اجباری

ابزار ارزیابی رفتارهای شبه افسردگی 
هات پلت 


 

ماز آبی موریس برای آزمایش حافظه