امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن است که با اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روان جامعه و کمک به تولید علم در راستای ماموریت این مرکز به اهداف زیر نائل آید:
 
برنامه ريزی در جهت انجام پژوهش های كاربردی در زمينه بهداشت روان
 
ساماندهی و انجام فعاليت های تحقيقاتی در زمينه شناسايی عوامل خطر بيماري های روانی و رفتاری
شناسايی و ارايه راهكارهای علمی و عملی برای كنترل عوامل خطر بيماری های روان پزشکی
 
برنامه ريزی براي استفاده بهينه از پتانسيل های علمی موجود در استان برای پيشگيری اوليه و ثانويه از بيماری های روانی
هماهنگی و انجام پژوهش های علمی در زمينه درمان های نوين بيماري های روان پزشکی
 
شناسايی عوامل خطر و برنامه ريزی و ارايه راهكار برای كنترل آن ها در گروه های مختلف جامعه (زنان، كودكان، افراد مسن)
برقراری ارتباط مدون با رسانه های جمعی و ارائه آموزش های مختلف و متناسب با گروه های مختلف جامعه
 
استفاده برنامه ريزی شده از محيط های مختلف آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها برای افزايش سطح آگاهی های عمومی در زمینه سلامت بهداشت روان
 
انجام تحقيقات كاربردی در زمينه مهارت های زندگی و ارتباط آن با بيماري های روانی و ارايه راهكارهای عملی برای اصلاح آن
همكاری با مراكز تعيين كننده در زمينه كنترل بيماري های روان (مراكز بهداشت، مجامع علمی، ارگان ها و سازمان های ذيربط و...)
 
به كارگيری پتانسيل عظيم دانشجويان در زمينه كنترل بيماري های روان
 
برقراری تبادلات علمی با ساير مراكز كشور و خارج از كشور
 
ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات روان پزشکی
 
در نهايت انجام هر نوع تلاشی كه به كاهش بيماری های روان پزشکی و مرگ و مير یا ناتوانی های ناشی از آن كمك كند