امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 هیئت موسس:

1. دکتر علی طلایی (دانشیار روانپزشکی)
2. دکتر پریا حبرانی (دانشیار روانپزشکی)
3. دکتر فاطمه بهدانی (استاد روانپزشکی)
4. دکتر نغمه مخبر (استاد روانپزشکی)
5. دکتر سید احمد مهاجری (استادیار فارماکولوژی)