امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

شاخه های آموزشی و پژوهشی:

 

1. شاخه علوم شناختی

2. مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

3. مرکز مطالعات تراجنسیت

4. دفتر مجله فارسی و انگلیسی بهداشت روانی

5. گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روانپزشکی و علوم رفتاری

6. واحد مدیریت دانش روانپزشکی بالینی

7. مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اختلالات مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی (EERcoDA)