امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   

  آزمون ها و ابزار شناختی 

      IVA2    

DKEFS •  

BADS •  

PCAP •   

  Working Memory Test-WMS •   

Wisconsin Test •   

Stroop Test •   

Working Memory Test-NBACK •   

Captain`s Log •  

Wechsler Memory Test(Complete evaluation package) •  

  Montreal  •  

MMSE •  

   ACE