تست روانشناسي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 تست های روان شناختی
 

          

ADHD 1
   
 BDI-II 2
 
GHQ28  3  
 Liebowitz Social anxiety 4  
 
SDSS
 
 MMPI
 
SDSS
 
 SREIT 8
 
PSQI 9
 
WAIQ 10
 
 CBQ 11
 
PSS 12 
 
(Beck Anexiety InventoryBAI) 13
 

Hamilton Anexiety Rating Scale

14 
 
 DASS 15 
 
Rutter scale teacher form 16 
 
YBOCS 17
 
Rutter scale teacher form 18