امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

دکتر علی طلائی

دانشیار روانپزشکی

رئیس مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر محمود حسینی

استاد فیزیولوژی

معاون مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر موسی الرضا حاج‌زاده

استاد فیزیولوژی

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر پریا حبرانی

دانشیار روانپزشکی

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر محمد‌ناصر شافعی

دانشیار فیزیولوژی

عضو شورای‌عالی مرکز

 

 دکتر حمیدرضا صادق‌نیا

دانشیار فارماکولوژی

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکترفرهاد فرید‌حسینی

استادیار روانپزشکی

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر محمد‌رضا فیاضی بردبار

استاد روانپزشکی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر امیر رضایی اردانی

استادیار روانپزشکی

نماینده معاونت آموزشی

عضو شورای‌عالی مرکز