• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

 

واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری با ریاست دکتر علی طلائی از سال 1391 آغاز به فعالیت نموده است.

هدف این واحد، تدوین راهنماهای بومی بالینی در زمینه تخصصی روان‌پزشکی و علوم رفتاری با توجه به اولویت های روان‌پزشکی و نیاز پزشکان و متخصصین مربوطه می باشد.

از اقدامات این واحد، اجرای مرحله دوم راهنمای بالینی درمان اختلال وسواسی-جبری و ارسال طرح اولیه راهنمای تشخیص و درمان اختلال پانیک بوده است.

 

 

منوی اصلی