• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

معاون مرکز

  معاون مرکز  
    دکتر محمود حسینی، استادیار گروه فیزیولوژی  
     معاون مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد   
        
   Hosseinim[at]mums.ac.ir   
  051-38828565   
  دریافت رزومه   

منوی اصلی