• مرکز مطالعات تراجنسیت

 • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

 • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

 • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

 • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

 • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

اولویت‌های تحقیقاتی مرکز

 
 • مطالعات تراجنسیت
 • علوم شناختی
 • نوروساینس
 • سايکونوروايمونولوژي
 • خواب
 • اعتياد
 • روان‌پزشکي کودک و نوجوان
 

منوی اصلی