اولویت‌های تحقیقاتی مرکز

 
  • مطالعات تراجنسیت
  • علوم شناختی
  • نوروساینس
  • سايکونوروايمونولوژي
  • خواب
  • اعتياد
  • روان‌پزشکي کودک و نوجوان