• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

فرم ها

  نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح های تحقیقاتی    
  فرم درخواست راه ‏اندازي نظام ثبت بيماري‏ ها    
  فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتي    
  اطلاعات مربوط به عوامل اجرايي طرح / پايان نامه دانشجويي    
  شناسنامه طرح پژوهشی    
  فرم خلاصه پایان طرح تحقيقاتي / پايان نامه    
  کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی با هزينه مصوب کمتر از 100 ميليون ريال    
  کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی با هزينه مصوب بیشتر از 100 ميليون ريال    
       
       

منوی اصلی