• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

 

 

دکتر علی طلائی

رئیس مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر محمود حسینی

معاون مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر موسی الرضا حاج‌زاده

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر پریا حبرانی

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر محمد‌ناصر شافعی

عضو شورای‌عالی مرکز

 

 دکتر حمیدرضا صادق‌نیا

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکترفرهاد فرید‌حسینی

عضو شورای‌عالی مرکز

 

دکتر محمد‌رضا فیاضی بردبار

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

عضو شورای‌عالی مرکز

 
 

دکتر امیر رضایی اردانی

نماینده معاونت آموزشی

عضو شورای‌عالی مرکز

       

منوی اصلی