• تألیف دکتر بهزاد سروری خراشاد، دکتر زهرا عقیلی، دکتر علی طلائی و همکاران

  • تألیف دکتر پریا حبرانی و همکاران

  • تألیف دکتر امیر رضایی اردانی، دکتر سید علی ثاقبی، دکتر مهسا ناهیدی و همکار

  • تألیف دکتر بهزاد سروری خراشاد، دکتر زهرا عقیلی و همکاران

  • تألیف دکتر امیر رضایی اردانی، دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر علی طلائی و همکاران

  • تألیف دکتر محمود حسینی، دکتر حمیدرضا صادق‌نیا

  • تألیف دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر فرهاد فرید‌حسینی، دکتر علی ثاقبی

  • تالیف دکتر مهدی بنی اسدی، دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

  • ترجمه دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر منصوره میرزاده و همکار

  • ترجمه دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر آرش عسکری نوغانی